Brandtekniske installationer

Ved et lovpligtigt krævet eller frivilligt automatisk brandalarmanlæg (ABA) eller automatisk vandsprinkleranlæg (AVS) med automatisk overførsel til Roskilde Brandvæsen, er der flere forhold ,der skal tages hensyn til. Disse fremgår af dokumenterne tilgængelige på denne side. 

 

Inden anlægget sættes i drift, skal følgende være afklaret og godkendt af Roskilde Brandvæsen:

 • Placering af og adgangsforhold til anlæggets betjeningspanel, som omfatter; ABA-central, brandcentral og sprinklercentral eller lignende.
 • Nøglebokse skal udføres efter nærmere aftale med Roskilde Brandvæsen.
 • Adgangsdøren til rum med betjeningspanel (ABA-central, brandcentral og sprinklercentral) skal være tydeligt markeret med skilt og skal opsættes iht. BILAG 12.
 • Orienteringsplaner skal godkendes af Roskilde Brandvæsen.
 • Ved betjeningspanelet skal der være opsat en betjeningsvejledning for anlægget.
 • Der skal fremsendes en målfast plantegning til Roskilde Brandvæsen, som viser placeringen af betjeningspanel (ABA-central, brandcentral og sprinklercentral), nøgleboks, skiltning og adgangsveje.
 • Anlægget skal inspiceres af et akkrediteret inspektionsfirma, iht. gældende regler, og godkendt inspektionsrapport for 1. gangs inspektion skal inden anlægget sættes i drift fremsendes til Roskilde Brandvæsen.

Ny nøgleboks
Det elektroniske nøglebokssystem består af en nøgleboks (stålboks til fastskruning på stolpe eller mur), der er forsynet med en elektronisk cylinderlås, som kun Roskilde Brandvæsen har nøgle til.

I nøgleboksen placeres en nøgle, chipkort m.v., der giver adgang til den aktuelle bygning, herunder eventuelle portlåse m.v. Der er mulighed for, at nøgleboksen kan tilsluttes et tyverialarmanlæg.

Det påhviler ejer at sørge for, at nøglen, der er udleveret til Roskilde Brand-væsen, altid er den gældende for virksomhedens nøglesystem

 

Drift af ABA-anlæg
Anlægsejer skal udpege en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligehold af anlægget.

 

Den driftsansvarlige person skal tilse, at anlægget til en hver tid er funktionsdygtigt, samt at fejl og mangler konstateres og omgående udbedres.  Herudover har den driftsansvarlige ansvaret for betjening af anlægget samt at service, reparation og inspektion rekvireres og gennemføres som beskrevet i relevante vejledninger, retningslinjer og forskrifter.

 

Den driftsansvarlige person
Den driftsansvarlige person skal kunne dokumentere at have gennemgået:

 • En driftsinstruktion fra installationsfirmaet
 • Et bruger kursus i brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmer

Dokumentation for dette skal opbevares ved centraludstyret.

Den driftsansvarliges pligter fremgår at DBI retningslinje nr. 005.

 

Vejledning, aftale, aftalebetingelser m.m.

 • Vejledning
 • Betingelser
 • Aftale Brandteknisk installation
 • Overdragelse Brandteknisk installationer
 • Nedlæggelse Brandteknisk installation
 • Ikke godkendte ABA-anlæg (lovpligtigt)
 • Nøgleboks

 

Nyttige links:

DBI

Bygningsreglementets bilag 12